Szkolenia dla sektora publicznego

żywność

W naszej ofercie znajdziecie Państwo szeroką gamę szkoleń z zakresu pracy z klientem z sektora publicznego (PCPR, OPS, DPS, ŚDS, CPU, PPP, MOW, MOS, szkoły, kuratorzy). Szczegółową tematykę szkoleń dostosujemy do Państwa indywidulanych potrzeb. Wszystkie szkolenia prowadzone są metodą warsztatową, w trybie 8-godzinnym (godziny dydaktyczne). Podczas szkolenia grupa stymulowana jest do aktywnego uczestnictwa tak, aby zajęcia nie przypominały wykładu, na którym trudno się skoncentrować. Najefektywniejsza grupa szkoleniowa powinna liczyć 8 – 16 osób, ale istnieje możliwość zorganizowania szkolenia dla większej liczby osób. Podczas szkolenia przewidziane są dwie przerwy kawowe, które są wliczone w cenę szkolenia.

Praca z rodziną problemową i trudnym klientem

W niektórych zawodach jest to codziennością. Warsztaty mają na celu dostarczenie kompetencji w zakresie radzenia sobie z obsługą trudnego klienta w miejscu pracy. Poprzez aktywne włączenie uczestników w proces szkolenia nastąpi pogłębienie wiedzy i umiejętności związanych z profesjonalną obsługą klienta, a tym poszerzenie kompetencji komunikacyjnych w obsłudze trudnego klienta oraz radzenie sobie z trudnymi emocjami i odpowiednie reagowanie w sytuacjach konfliktu.

Zjawisko przemocy domowej – praca z ofiarą i sprawcą

Warsztat, który będzie skoncentrowany zarówno na ofiarach jak i sprawcach przemocy domowej. Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z mechanizmami funkcjonowania ofiary i sprawcy, a także nabędą umiejętności planowania pomocy dla rodziny z problemem przemocy. Poruszone zostaną także zasady pracy interdyscyplinarnej – kompetencje służb oraz uregulowania prawne w tym zakresie.

Dziecko w kryzysie rozstania rodziców

Warsztat, w czasie którego wypracujemy sposoby pracy z rodziną w kryzysie rozstania. W sytuacji rozstania rodzice często są zbyt skoncentrowani na sobie, swoim bólu i emocjach, zapominając o dzieciach i tym, jak one przeżywają rozstanie. Podczas warsztatu powiemy o tym co pomaga dzieciom i małżonkom uporać się z rozwodem i jak przejść przez niego jak najłagodniej. Wg potrzeby poruszymy tematykę konstruowania pozwu rozwodowego i jego elementów tj. miejsce pobytu dziecka, kontakty, ograniczenie władzy rodzicielskiej, alimenty.

Praca z osobą uzależnioną – dorosłą i nieletnią

Warsztat, który pomoże poznać proces i mechanizmy uzależnienia. Poznamy sposoby mądrego pomagania uzależnionym oraz zastanowimy się jak osoby uzależnione funkcjonują w rodzinie, miejscu pracy, szkole (techniki manipulacji, wypierania itp.). Poznamy sposoby motywowania uzależnionych do leczenia oraz co proces zdrowienia wzmacnia a co osłabia czy wręcz uniemożliwia.

Motywowanie osób uzależnionych do terapii

Praca z osobami uzależnionymi, bez względu na wiek, płeć czy przynależność społeczną jest trudną sztuką. Żeby osoba uzależniona chciała podjąć ciężką pracę nad wyjściem z nałogu jest konieczna współpraca wielu osób i instytucji. Podczas warsztatu wypracujemy metody pracy z osobą uzależnioną i jej rodziną, aby jak najskuteczniej motywować do podjęcia terapii.

Zasady skutecznej komunikacji z klientem

Jak rozmawiać żeby być zrozumianym i dobrze odebranym. Komunikacja jest cenną umiejętnością w takich zawodach jak kurator sądowy, pracownik socjalny, asystent czy koordynator rodziny. Jak skutecznie komunikować się z klientem, szczególnie tym trudnym? Wspólnie wypracujemy zasady skutecznej komunikacji. Bez skutecznej komunikacji nie będzie współpracy, a bez współpracy nie osiągniemy zamierzonych efektów.

Budowanie poczucia wartości wśród klientów

To wielka sztuka, której każdy pracownik socjalny, kurator sądowy, asystent czy koordynator rodziny powinien się nauczyć. Poczucie własnej wartości jest niezwykle ważne podczas radzenia sobie z kryzysem. Nasi klienci potrzebują poczucia własnej wartości do tego, aby mieć wiarę we własne siły i w to, że poradzą sobie z trudnościami, na które napotykają. Ponadto niskie poczucie własnej wartości sprawia, że stajemy się podatni na doświadczanie wciąż nowych kryzysów.

Motywacja pracowników do efektywnej pracy

Nie jest to łatwe zadanie w zawodach wymagających pracy z trudnym klientem. Każdy pracownik socjalny, kurator sądowy, asystent czy koordynator rodziny doświadcza zmęczenia, zniechęcenia czy wręcz wypalenia w niesieniu pomocy. Jak wzbić się ponad to i ciągle z nowym zapałem pracować z klientem, też tym trudnym i wymagającym? Jak sprawić, żeby tak jak się nam nie chce – się chciało? Odpowiedź na te i inne pytania wspólnie wypracujemy na warsztacie.

Trening umiejętności interpersonalnych dla pracowników ŚDS, DPS i WTZ

Warsztat przygotowanym zgodnie z wymogami Rozporządzenia MPiPS z dn. 9 grudnia 2010 r. w sprawie Środowiskowych Domów Samopomocy. Trening, zgodnie z Rozporządzeniem, obejmuje następującą tematykę: umiejętności kształtowania motywacji do akceptowalnych przez otoczenie zachowań, kształtowanie nawyków celowej aktywności oraz trening zachowań społecznych. W czasie szkolenia są podejmowane tematy dotyczące motywacji, komunikacji, emocji, zachowań podopiecznych, umiejętności życiowych, cech dobrego terapeuty oraz wypalenia zawodowego.

Stres w pracy zawodowej „pomagacza”


Warsztat jest przeznaczony w szczególności do tych osób, które na co dzień pracują z rodzinami i jednostkami dysfunkcyjnymi: pracowników socjalnych, koordynatorów i asystentów rodzin, terapeutów, psychologów, pedagogów, kuratorów, a także wolontariuszy pracujących z różnych instytucjach. Nieumiejętność radzenia sobie z sytuacjami stresowymi może doprowadzić do wypalenia zawodowego, depresji czy zaburzeń zdrowotnych. Podczas warsztatu będziemy uczyć się jak rozpoznawać własne emocje i jak radzić sobie ze stresem.

Informacja dla klientów:
Szczegółowy program szkolenia dostosujemy do Państwa potrzeb
Dla uczestników szkolenia udostępnimy materiały szkoleniowe
Szkolenia prowadzimy w Państwa siedzibie lub innym wskazanym miejscu
Wystawiamy zaświadczenie o udziale w szkoleniu

Jeżeli masz pytania lub chcesz zamówić ofertę:

Close Menu